Det här är klimatfrågan

Klimatfrågan.nu

  • verkar för en saklig diskussion och ställer allmänhetens, allmänna debattens och egna frågor till inflytelserika personer och organisationer inom politiken, offentlig sektor, näringslivet och andra organisationer som kan bestämma i politiken och över utsläppen av växthusgaser till atmosfären
  • önskar respektfull dialog och uppriktig redovisning av förväntade utsläpp av växthusgaser de kommande kritiska decennierna
  • publicerar svaren och bjuder in till dialog
  • önskar förstärka politikens kunskapsgrund och bidra till konfliktlösning i sakfrågor

Läs om de frågor vi arbetar med och de svar vi fått här.

Kontakta oss eller föreslå ämnen klimatfrågan bör arbeta med genom att skriva till oss.

Klimatfrågan är ett nätverk under uppbyggnad av engagerade personer med varierande kompetens inom klimat, digitalisering, innovation, kommunikation och systemanalys 

Initiativet drivs på ideell basis, finansieras av enskilda, driver inga egna frågor men menar att korrekt redovisning av utsläpp är en förutsättning för att bromsa den globala upphettningen.

Initiativet ska bidra till att

  • den svenska klimatpolitiken och debatten handlar om faktiska effekter på klimatet, särskilt utsläppen av växthusgaser till atmosfären
  • skingra oklarheter, lösa konflikter i faktafrågor och stärka klimatdiskussionens sakliga inriktning och politikens kunskapsgrund
  • ännu inte använda metoder som digitalisering och institutionella innovationer tas tillvara i omställningen

Vad vill Klimatfrågan.nu?

Att vi fokuserar på klimatet

Vi ser två stora problem i dagens klimatdebatt. Den har sällan klimatet – hur utsläppen av växthusgaser faktiskt kan minskas – som högsta prioritet. Den leder också ofta till oenighet och missförstånd i rena sakfrågor med låsta positioner i stället för dialog och gemensam problemlösning.

Klimatåtgärder får aldrig behandlas och genomföras isolerat. De måste vägas mot andra miljö- och vidare samhälleliga mål. Men för välgrundade avvägningar måste redovisningen av utsläppen av växthusgaser vara korrekt. Glöms detta bort famlar klimatpolitiken och debatten i blindo. Det är skälet till att vi i detta initiativ koncentrerar oss på klimatfrågan.

En öppen dialog

Klimatförändringarna berör alla människor, växter och djur på planeten. Varje barn kommer att möta följderna av de utsläpp som vi orsakar. Alla påverkas, alla berörs.

Därför behövs en öppen dialog, ökade kunskaper som ger oss chansen att på djupet förstå följderna av den förda politiken, företagens insatser och att se de avvägningar som görs i försöken att genomföra den största målstyrda samhällsomvandlingen någonsin

Att kunskapen om olika klimatåtgärder höjs

Vi som står bakom Klimatfrågan.nu är övertygade om att alla är betjänta av en saklig debatt som fokuserar på kärnfrågan: hur utsläppen av växthusgaser kan stoppas.

Genom att fler kan ta del av kunskaperna om vad som kan – och inte kan – minska växthuseffekten får vi en mer kunskapsbaserad klimatdebatt i Sverige som fokuserar på det som egentligen är viktigt: hur vi effektivast och snabbast möjligt, bidrar till att minska utsläppen till atmosfären.


Hur arbetar Klimatfrågan.nu?

Vi ställer allmänhetens, den allmänna debattens och våra egna frågor

Vi samlar in och redigerar angelägna och ofta kontroversiella klimatfrågor från allmänhet, forskarvärld och den offentliga debatten och riktar dem till de ansvariga.

Vi bjuder in till dialog

Vi låter andra kommentera och granska de svar om utsläppen som vi får och bjuder in till dialog.

Vi för kunskapen vidare

Dialogerna mellan beslutsfattare, allmänhet och expertis sprids i media och finns på Klimatfrågan.nu för alla som vill förstå hur företag, politiker eller offentliga aktörer försöker agera i klimatfrågan.

Vi främjar

Transparens, öppenhet, ansvarstagande, lyssnande och respekt för andras åsikter är livsviktigt för att den globala upphettningen ska kunna bekämpas. En rationell argumentation på vetenskaplig grund och att klimatfrågan i första hand ska handla om utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) under de närmaste 30 åren, det är vad klimatfrågan.nu verkar för.

Initiativet till Klimatfrågan

Efter konsultationer med ett 30-tal personer med olika bakgrund kunde vi konstatera att det finns ett starkt stöd för och bekräftat behovet av formatet bakom Klimatfrågan.nu. En arbetsgrupp bestående av Annika Carlsson-Kanyama, Stefan B Nilsson, Karolina Isaksson och Martin Prieto Beaulieu har bistått initiativtagaren Anders Gullberg med att utveckla formatet.

Kontakt

Ta kontakt med oss genom att skriva till info@klimatfragan.nu

Kontaktpersoner

Annika Carlsson Kanyama
Docent och forskare inom klimat och energi.
Henrik Ny
Universitetslektor, transport- och energiexpert.
Karolina Isaksson
Docent och forskare inom styrning och planering för hållbara transporter.
Martin Prieto Beaulieu
Klimatstrateg med fokus på transporter och energi.
Anders Gullberg
Docent, tidigare forskningschef med lång erfarenhet inom hållbar mobilitet och digitalisering. Medgrundare av UrbanCity och Predictive Movement.
Kontakta oss